Privaatsus ja kasutustingimused

Privaatsustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja OÜ Baun (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes kasutab andmetöötleja kodulehe või rakenduse kaudu teenuseid, s.h pakendite tagastus.

1.4. Koostööpartner privaatsuspoliitika tähenduses on ettevõte, kes kasutab Andmetöötleja keskkonda, sh rakendust, enda klientide teenindamiseks

1.5. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel või rakenduses andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmetöötleja koostööpartneri teenuse kasutamise eesmärgil oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötleja ka koostööpartneritele õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel või rakenduses andmetöötlejale jagab.

2.4. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.5. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Arvelduskonto number ning teave kasutatava panga kohta;

3.1.5. Rakenduses kasutatav mobiiliseadme mudel;

3.1.6. Rakenduses kasutatav veebilehitseja;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud tehingu täitmiseks või tehingule eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kolm aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kolm aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kaks aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui kolm aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda andmetöötleja klienditoe poole aadressil klienditugi@baun.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.baun.ee kaudu.

Kasutustingimused

1. Mõisted:

1.1. Baun: OÜ Baun, kes osutab ringlevate pakendite ringlusteenust tarbijatele ja müügikohtadele kas toote rendi, halduse või tagastuse rakenduse vahendusel.

1.2. Pakend: Müügipunkti poolt tarbijale kasutada antud pakend, sh poekott;

1.3. Tarbija: Klient, kes on Müügipunktist ostnud Pakendis kaupa;

1.4. Müügipunkt: Ettevõtte, kust Tarbija sooritab oste koos Pakenditega;

1.5. Koostööpartner: Ettevõte, kes kasutab Bauni tarkvara, et enda Pakendite Pandisummade tagasimakseid teha sõlmitud koostöölepingu alusel;

1.6. Tagastuspunkt: Koht kuhu tarbijad saavad tagastada Pakendid pärast nende kasutamist. Tagastuspunktide asukohad on leitavad lehelt www.baun.ee;

1.7. Pandisumma: Raha, mille Müügipunkt on iga kasutusse võetud Pakendi eest Baunile maksnud ning mille tagastamisele on Tarbijal korrektse Pakendi tagastamise korral õigus.

2. Pandisumma ning selle tagasimakse

2.1. Pakendi tagastamiseks peab Tarbija skaneerima Pakendil asuvat QR koodi ning sisestama enda identifitseerimiseks vajalikud andmed Bauni veebilehel enne Pakendi tagastamist Tagastuspunkti;

2.2. Baun või Koostööpartner maksab Tarbijale Pandi ühe tööpäeva jooksul alates Pakendi Bauni valdusesse jõudmisest, sh ei tohiks Pakendi tagasi jõudmine võtta enam kui 10 tööpäeva;

 2.3. Juhul kui Pakend pole 10 tööpäeva jooksul Bauni valdusesse tagasi jõudnud on Baunil või Koostööpartneril õigus Tarbijale siiski Pandisumma välja maksta juhul kui pakend on enne tagastamist korrektselt skaneeritud;

2.4. Kui Tarbija skaneerib halvas usus Pakendeid, mille Pant ei kuulu talle, on Baunil või Koostööpartneril õigus keelduda Tarbijale Pandi välja maksmisest;

2.5. Juhul kui Tarbija tagastab kasutuskõlbmatuks muudetud Pakendi on Baunil või Koostööpartneril õigus keelduda Tarbijale Pandi välja maksmisest;

3. Pakendite kasutustingimused

3.1. Tarbijal on õigus kasutada igat Pakendit korduvalt hoides seda heaperemehelikult. Tarbija ei või Pakendit tahtlikult kahjustada või vigastada.

3.2. Pakend tuleb Tarbija poolt tagastada ka kasutuskõlbmatuks muutumise korral, tagamaks Pakendi korrektset utiliseerimist või ümbertöötlemist.

4. Pakendite omandiõigus

4.1. Baun või Koostööpartner on igal ajahetkel Pakendite omanik.

4.2. Tarbija poolt Pandi maksmine ei too kaasa Pakendite omandiõiguse üleminekut Tarbijale.
5.3. Kaotsiläinud Pakendite leidmisel kuuluvad need tagastamisele Tagastuspukti ja Baun või Koostööpartner tagastab leitud Pakendite Pandi Tarbijale vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.